Học tiếng Anh qua VOA - Chinese Officials Use Drone to Stop Cheating on Exam

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Học tiếng Anh qua VOA - Chinese Officials Use Drone to Stop Cheating on Exam là bài đọc giới thiệu về tình hình thi đại học bên Trung Quốc. VnDoc xin gửi đến các bạn tham khảo.
Luyện nghe qua VOA Xem thêm