Hướng dẫn đánh giá, phân loại học sinh tiểu học mới nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Công tác đánh giá, phân loại học sinh tiểu học vào cuối kỳ, cuối năm là rất quan trọng. Điều này giúp thầy cô nắm được năng lực, phẩm chất của từng học sinh từ đó có phương án giảng dạy phù hợp nhất.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm