Hướng dẫn mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ ngày 01/10/2017, Thông tư 05/2017/TT-BNV sẽ hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Lao động - Tiền lương Xem thêm