Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Lý lịch Đảng viên | Cách viết lý lịch Đảng viên | Hướng dẫn cách khai lý lịch Đảng viên được ban hành theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nghiệp vụ công tác Đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương.
Thủ tục hành chính Xem thêm