Luật giám định tư pháp 2012

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật giám định tư pháp 2012 204 KB 04/01/2013 4:38:00 CH
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giám định tư pháp.
Xem thêm các thông tin về Luật giám định tư pháp 2012
Hành chính Xem thêm