Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Bộ luật hình sự sửa đổi 2009 243 KB 04/12/2015 11:19:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật 37/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010. Thi hành luật hình sự là nhiệm vụ chung của tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân.
Xem thêm các thông tin về Bộ luật hình sự sửa đổi 2009
Trách nhiệm hình sự Xem thêm