Luật quản lý thuế sửa đổi số 21/2012/QH13

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm