Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 581 KB 13/12/2016 3:47:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo.
Văn hóa Xã hội Xem thêm