Mã số thuế người phụ thuộc đối với con trên 15 tuổi và con học trình độ sau đại học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mã số thuế người phụ thuộc đối với con trên 15 tuổi và con học trình độ sau đại học được thông qua Điều 9, Thông tư 111/2013/TT-BTC. Theo đó, nếu các cá nhân nào thuộc trường hợp dưới đây thì được tính là người phụ thuộc của người nộp thuế. Mời các bạn tham khảo.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm