Mẫu số 01/TĐ-GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN)

Mẫu số 01/TĐ-GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm