Mẫu số 03/TĐ-TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên (dành cho cơ sở sản xuất thủy điện)

Mẫu số 03/TĐ-TAIN: Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm