Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT - Mẫu TK1-TS

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mẫu TK1-TS | Tờ Khai Tham Gia BHXH | Cách điền mẫu TK1-TS | Mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT dùng cho người tham gia BHXH, BHYT là những lao động trong doanh nghiệp. Biểu mẫu TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
Thủ tục hành chính Xem thêm