Miếng ngon Hà Nội - Ebook

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Miếng ngon Hà Nội - Ebook 414,1 KB
Ngày xưa, người cung nữ ở trong phòng lạnh ngắt thấy xe de thì nhớ đến lúc được quân vương ấp ủ thương yêu. Tiếng con ý nhi gợi lại ở trong lòng người chinh phụ buổi người tráng sĩ "lâm hành". Tại kinh đô Trương Hàn thấy lá ngô rụng giếng thu thì sực nhớ đến rau thuần, cá lư và muốn treo ấn trở về quê cũ.
Xem thêm các thông tin về Miếng ngon Hà Nội - Ebook
Sách Văn hóa - Giải trí Xem thêm