Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi nghị định về dự án quan trọng quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2015/NĐ-CP về dự án quan trọng quốc gia.
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm