Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ phải công khai, minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.
Hành chính Xem thêm