Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định một số biện pháp thực sự cần thiết thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ như: Quy trình xây dựng chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,...
Hành chính Xem thêm