Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định 88/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ chính thức ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo.
Hành chính Xem thêm