Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định đánh giá, lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch, đánh giá, và kế hoạch bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đối với các đối tượng có liên quan.
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm