Nghị quyết 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia 2016-2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Theo Nghị quyết 100/2015/QH13, mục tiêu cụ thể của CTMTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí và góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm