Những câu nói Tiếng Anh hay về sự Cố gắng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Những câu nói Tiếng Anh hay về sự Cố gắng gồm nhiều câu trích dẫn Tiếng Anh hay từ sách hay những câu phỏng vấn của người nổi tiếng.
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm