Những điểm mới quan trọng của Luật giáo dục sửa đổi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cùng với việc Luật giáo dục sửa đổi chính thức được thông qua thì sẽ có rất nhiều quy định mới đối với giáo viên và học sinh. Dưới đây là 7 điểm mới quan trọng của Luật giáo dục sửa đổi, mời các bạn cùng tham khảo.
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm