Những điều đảng viên không được làm

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Những điều đảng viên không được làm 247 KB 17/02/2017 10:30:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đảng viên không được tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi; Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng,... là những điều đảng viên không được làm.
Hành chính Xem thêm