Những lưu ý quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên năm 2019

Mới đây, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Hướng dẫn 21-HD/BTCTW hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
Cơ cấu tổ chức Xem thêm