Phân biệt Thì hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong ngữ pháp tiếng Anh, phần Thì luôn luôn là điểm cốt yếu, là xương sống xuyên suốt quá trình các bạn học. Do đó, Phân biệt Thì hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn là nguồn tài liệu rất cần thiết cho các bạn muốn nâng cao hiệu quả môn học.
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm