Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phiếu thanh toán chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội dùng để lập ra khi tiến hành thanh toán tiền trợ cấp hàng tháng cho người dân.
Bảo hiểm Xem thêm