Quy định về hoá đơn điện tử mới nhất 2018

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Theo đó, có thể thấy được lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử và nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử.
Hành chính Xem thêm