Quyết định 04/2019/QĐ-KTNN phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro

Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 04/2019/QĐ-KTNN phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro.
Kế toán - Kiểm toán Xem thêm