Quyết định 1022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách, pháp luật kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 1022/QĐ-TTg tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm