Quyết định 1780/QĐ-TCHQ về Quy trình hoàn thuế, không thu thuế xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định số 1780/QĐ-TCHQ hướng dẫn việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo các bước như: gửi quyết định kiểm tra cho người nộp thuế; công bố quyết định kiểm tra, thực hiện kiểm tra, kết luận kiểm tra; xem xét giảm thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan, nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận,..
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm