Quyết định 2560/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 2560/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn đến năm 2020: Giảm tỷ lệ mù lòa xuống dưới 4,5 người trên 1.000 dân, trong đó: giảm tỷ lệ mù lòa ở người từ 50 tuổi trở lên xuống dưới 16 người trên 1.000 dân.
Văn hóa Xã hội Xem thêm