Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 năm 2016 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định 26/QĐ-BCĐ896 năm 2016 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2016.
Công nghệ - Thông tin Xem thêm