Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán và báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý từng lĩnh vực hoạt động, từng loại hình doanh nghiệp.
Doanh nghiệp Xem thêm