Quyết định 592/QĐ-TTg về giao vốn xây dựng nông thôn mới

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 592/QĐ-TTg yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 06/04/2016.
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm