Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế số 746/QĐ-TCT

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quyết định về việc ban hành quy trình kiểm tra thuế số 746/QĐ-TCT nhằm tăng cường việc thực hiện kiểm tra thuế theo đúng Luật quản lý thuế và luật sửa đổi luật quản lý thuế.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm