Tham luận Giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải pháp chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay là bài tham luận được VnDoc.com trình bày trong bài viết này.
Kinh tế - Quản lý Xem thêm