Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa”

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương" nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu biết, tự hào về miền đất, con người. Sau đây là thể lệ cuộc thi Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, mời các bạn cùng tham khảo.
Văn hóa Xã hội Xem thêm