Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn nguyên tắc, nội dung thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các huyện và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã. Thông tư 05/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 20/7/2016.
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm