Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Việc sửa đổi các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng.
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm