Thông tư 05/2017/TT-BNV hướng dẫn cách xếp lương công chức hành chính

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Mời các bạn tham khảo.
Lao động - Tiền lương Xem thêm