Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi, hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Từ ngày 15/3/2016, Thông tư 07/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (CTCK) sẽ có hiệu lực. Theo đó, CTCK không được cho vay tiền, CK dưới mọi hình thức, trừ trường hợp CTCK đã được thực hiện giao dịch ký quỹ cho khách hàng vay tiền mua CK dưới hình thức giao dịch ký quỹ.
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm