Thông tư 07/2019/TT-BTNMT

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 07/2019/TT-BTNMT 245,4 KB 11/07/2019 10:27:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ tài nguyên môi trường ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTNMT định mức kinh tế - kỹ thuật đo khống chế ảnh viễn thám. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 07/2019/TT-BTNMT
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm