Thông tư 124/2015/TT-BQP về chế độ bồi thường, trợ cấp với đối tượng làm việc trong quân đội

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 124/2015/TT-BQP về chế độ bồi thường, trợ cấp với đối tượng làm việc trong quân đội có hiệu lực ngày 25/12/2015 do Bộ Quốc phòng ban hành, áp dụng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Quân đội có sử dụng lao động.
Lao động - Tiền lương Xem thêm