Thông tư 142/2017/TT-BQP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị thực hiện an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 142/2017/TT-BQP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Bộ Quốc phòng được Thượng tướng Bế Xuân Trường ký ngày 29 tháng 5 năm 2017.
Cơ cấu tổ chức Xem thêm