Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định thi hành một số điều của Luật hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành, có hiệu lực ngày 02/01/2016, quy định chi tiết thi hanh một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.
Quyền Dân sự Xem thêm