Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn UpCom bao gồm các hướng dẫn về đối tượng, hồ sơ, thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết và hủy niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm