Thông tư 20/2017/TT-BTC về thuế tiêu thụ đặc biệt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 20/2017/TT-BTC quy định từ ngày 20/4/2017, đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế, người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm