Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Cụ thể là thông tư sẽ sửa đổi một số quy định về Thông tư 39/2014/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm