Thông tư 42/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Thông tư 42/2016/TT-BTC hướng dẫn về phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy áp dụng với tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm