Thông tư 67/2018/TT-BTC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Thông tư 67/2018/TT-BTC 199,9 KB 15/08/2018 6:23:00 CH
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 06/08/2018.
Xem thêm các thông tin về Thông tư 67/2018/TT-BTC
Công nghệ - Thông tin Xem thêm