Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Ngày 24/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2013/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ. Theo đó, trong trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm: Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập,...
Doanh nghiệp Xem thêm